ചുവരെഴുത്ത്

ചുവരില്‍ എഴുതരുതെന്നായിരുന്നു
ആ ചുവരില്‍ എഴുതിയിരുന്നത്!
കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിനായിരുന്നു
ജനസേവകനെ കോടതിയന്ന്
വെറുതെ വിടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്!
എന്നിരുന്നാലും,
തേങ്ങ,കോഴി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കള്‍
മോഷ്ടിച്ചു കള്ളു കുടിച്ചവരെയെല്ലാം
കറുത്ത പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തി
കാരഗ്രഹങ്ങളിലടയ്ക്കാന്‍ എന്നും,
എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഒരുമിച്ചു!

Comments :