പെരുമഴയും കുഴിമടിയും

മഴ പെയ്തപ്പോള്‍
മടിയുമുണ്ടായി.
പെരുമഴക്കാലത്തു
കുഴിമടിയന്മാരുണ്ടായി
പെരുമഴ, കുഴിമടി,
കുഴി മട, പെരുമഴ!

Comments :

2 comments to “പെരുമഴയും കുഴിമടിയും”
തറവാടി said...
on 

:)

നിരക്ഷരന്‍ said...
on 

ഉഗ്രന്‍ മഴ