സ്വപ്ന നാട്

സ്വപ്ന നാട്,
സ്വപ്നത്തെരുവ്..,
സ്വപ്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന
നാട്..!

കാപട്യ ചിന്തയും
കപട മോഹങ്ങളും
കലപില കൂട്ടുന്ന
നാട്..!


ജാതിമത ചിന്തയും
ചാതുര്‍വര്‍ണ്ണീകവും
ചിന്തയിലേറ്റിയ
നാട്..!

മനസ്സിന്റെ മനസ്സിലെ
നാട്..!
ഏതൊരു
ഭാരതീയന്റെയും
സ്വന്തം നാട്..!