മഴയും മനസ്സും

മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞപ്പോള്‍
മേഘങ്ങളെ
കാണാനേ കിട്ടിയില്ല!
ചക്രവാളങ്ങളുടെ
ശോണിമ
അങ്ങിനെയാണു
ഞാനറിഞ്ഞത്!

നീല നിറമുള്ള
ആകാശത്തിലെ
ഒരുപാടു
നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ഇന്നലെ
മാത്രമാണു
ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചത്!

ഒരുകാര്യം
എനിക്കുറപ്പായി.
ജീവിതം ഒരു
പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ്.
നക്ഷത്രങ്ങളാണ്
അതിലെ സ്വപ്നങ്ങള്‍!