ചാക്രിക ചരിത്രം

ചരിത്രം ചാക്രികമാണ്
അതെന്നും ,എപ്പോഴും
എന്നത്തെയും പോലെ
ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ്!

വിദ്വാന്റെ പിന്മുറക്കാര്‍ നാളെ
അക്ഷര വിരോധികളായേക്കാം!
സമ്പന്നന്മാര്‍ പില്‍ക്കാലത്ത്
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ
കയ്പ്പനുഭവിച്ചേക്കാം!

ഞാനും, നിങ്ങളും പിന്നെ
നമ്മളുടെ മക്കളും
നമ്മളുടെയെല്ലാം മരണത്തിനുശേഷം
എന്തായാലും,
എങ്ങിനെ ജീവിച്ചാലും
ഒരു കാര്യമോര്‍ക്കാം
നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ചായി..

ചരിത്രം ചാക്രികമാണ്
നാമെല്ലാം അതിലൂടെ
തിരിയുന്ന കണികകള്‍
മാത്രമാണ്!

Comments :

0 comments to “ചാക്രിക ചരിത്രം”