നഗ്ന സത്യം

നഗ്ന നേത്രങ്ങള്‍ക്കുമുന്നില്‍
കാപട്യങ്ങള്‍ക്കു പ്രസക്തിയില്ല!
നഗ്ന സത്യങ്ങൊളൊരിക്കലും
കാമ്പില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കാറുമില്ല!

Comments :

1
നിരക്ഷരന്‍ said...
on 

നഗ്ന സത്യം തന്നെ.