കുടുംബശോകം

ശോക ഗാനം ശ്രവിച്ച
ഭാര്യ കരഞ്ഞു,
ഭാര്യയുടെ സങ്കടം കണ്ട
ഭര്‍ത്താവും കരഞ്ഞു!
മാതാ പിതാക്കളോടൊപ്പം
മകനും കരഞ്ഞു,
കരയുന്ന കുടുംബത്തെക്കണ്ട
മകളും കരഞ്ഞു!

Comments :

0 comments to “കുടുംബശോകം”