വിഷക്കാറ്റ്

മഹാമാരികളും
പേറി വന്ന
വിഷക്കാറ്റിന്
മരണത്തിന്റെ
മണമുണ്ടായിരുന്നു
പോലും!

ആ വായു
ശ്വസിച്ചതിനാലാണോ
അങ്ങേലെ
വാസുവേട്ടന്‍
ഇന്നലെ മരിച്ചത്...?

ഒരെത്തും പിടിയും
എന്നത്തെയും
പോലെ
ഇന്നും കിട്ടുന്നില്ല..!

കാലം കൈപ്പിടിയില്‍
ഒരിക്കലെങ്കിലും
ഒതുങ്ങിയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ..?

ജീവന്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന
വായു ഇന്നിതാ‍
നമുക്കെല്ലാം
മരണവും വിധിക്കുന്നു..!

Comments :

0 comments to “വിഷക്കാറ്റ്”