പരിണാമം

പഠിച്ചു, പഠിച്ചു
ഞാന്‍ റാങ്കു നേടും,
റാങ്കുകള്‍ നേടി
മിടുക്കനാകും!

പഠിത്തം മുടക്കി
ഞാന്‍ നേതാവാകും
നേതാവു മൂത്തു
ഞാന്‍ മന്ത്രിയാകും!

Comments :

2 comments to “പരിണാമം”
Jayakeralam said...
on 

:)

http://www.jayakeralam.com

നിരക്ഷരന്‍ said...
on 

അല്ലപിന്നെ.
:)