മികച്ച 100 ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ കഥകള്‍


ജാഗ്രത..ഏപ്രില്‍ ഒന്ന് ഇതാ എത്തി അഥവാ എത്തുവാന്‍ പോകുന്നു.
നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോള്‍ ഈ ദിവസത്തില്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം..!
എനിക്കു ചില അബദ്ധങ്ങള്‍ ഈ ദിവസത്തില്‍ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ കഥകള്‍
ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാന്‍ താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക.മികച്ച 100 ഏപ്രില്‍ ഫൂ‍ള്‍ കഥകള്‍


1957 ബിബിസി

ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ ദിനം എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി?
ഇവിടെ വായിക്കുക

Comments :

0 comments to “മികച്ച 100 ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ കഥകള്‍”