മനസ്സ്


മനസ്സറിയാതെ
അന്നൊരിക്കല്‍
ഞാന്‍ നിന്നോട്
പറഞ്ഞെതെന്താണ്?

ബന്ധങ്ങളും പിന്നെ
മനസ്സുകള്‍ തമ്മിലുള്ള
ആകര്‍ഷണങ്ങളെയും പറ്റി
നാമെത്ര സ്വപ്നങ്ങള്‍ നെയ്തു?

നമുക്കു രണ്ടു പേര്‍ക്കും
അതോര്‍മ്മയുണ്ടാകണം,
അല്ലെങ്കില്‍ നാമതിനെ
മറക്കാതിരിക്കണം!

എനിക്കു നിന്നോടുള്ള
പ്രണയം സത്യമല്ലെന്നല്ല
പിന്നെയോ..? ഒരിക്കലും
അതൊരു മിഥ്യയല്ലെന്നുമല്ല!

Comments :

1
Sharu.... said...
on 

ചില പ്രണയങ്ങള്‍ എങ്കിലുംസത്യമല്ലേ?