യാഹുവിനെതിരെഎല്ലാ ബ്ലോഗര്‍മാരോടുമൊപ്പം ഞാനും യാഹുവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.
ഇനി ആരും ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല എന്നു നമുക്കാശിക്കാം!