ആശംസകള്‍

നാളത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക്
ഇന്നിന്റെ ആശംസകള്‍!
ഭാരതപ്പുഴയില്‍ ചെറു നദികള്‍
ചെന്നു ചേരും പോലെ,
സമുദ്രത്തില്‍ എല്ലാ നദികളും
അന്ത്യത്തില്‍ സംഗമിക്കുന്നതു പോലെ,
മലയാള ബ്ലോഗര്‍മാര്‍
ഒന്നു ചേര്‍ന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു!

പ്രതിഷേധ മനസ്സുകള്‍
ഒരുമയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് !
ഒരുമയിലെന്നും ഭാവുകങ്ങള്‍
വിരിയുന്നു!
നന്മയുടെ മണിനാദം
നമുക്കു കേട്ടാസ്വദിക്കാം!
നല്ലൊരു നാളേക്കായി
നമുക്കെല്ലാം കാത്തിരിക്കാം!

Comments :

0 comments to “ആശംസകള്‍”