കുരു

ഒരുത്തന്‍ രാവിലെ
എഴുന്നേറ്റു,
എന്നിട്ട്
കാരസ്കരത്തിന്റെ
കുരുവെടുത്തു
തേനിലിട്ടു!
പിന്നെ
ഒരുപാടു കാലം
കാത്തിരുന്നു!
അവസാനം
ഫല പ്രഖ്യാപനം
ടെലിവിഷനില്‍ വന്നു,
കുരുവിന്റെ കയ്പ്പു ശമിച്ചു,
പക്ഷേ
കാലം മാത്രം മാറിയില്ല!