കുട്ടികളേ ഉറങ്ങൂ

കുട്ടികളേ ഉറങ്ങൂ
കണ്ണടച്ചുറങ്ങൂ
നാളയെഓര്‍ത്തുറങ്ങൂ
നന്മകണികണ്ടുണരൂ!

Comments :

0 comments to “കുട്ടികളേ ഉറങ്ങൂ”