കള്ളു മൈന!

നാട്ടു മൈനകള്‍
കൂടണഞ്ഞപ്പോള്‍
കാട്ടു മൈനകള്‍
കാടിറങ്ങി!
തൊട്ടാവാടിയുടെ
പൂക്കളൊരിക്കലും
തൊട്ടപ്പോള്‍
വാടാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല!
കള്ളു കലത്തിലെ
മട്ടിയില്‍ ഷാപ്പുകാരന്‍
മായം ചേര്‍ത്ത്
മധുരക്കള്ളുണ്ടാക്കി!
ചാരായം കുടിച്ചതിനു ശേഷം
കള്ളു നുണഞ്ഞവരെല്ലാം
മധുരക്കള്ളാല്‍
മധുപാനരായി!

Comments :

2 comments to “കള്ളു മൈന!”
സുനീഷ് തോമസ് / SUNISH THOMAS said...
on 

പൈനാപ്പിള്‍ കള്ളേ ചോക്ളേറ്റ് കള്ളേ..
പൂസായി വീഴാതെ....

എന്ന ട്യൂണില്‍ ഒരു പാട്ടുകൂടി എഴുതുമോ?

plz....

Joshua said...
on 

It's so nice for me to have found this blog of yours, it's so interesting. I sure hope and wish that you take courage enough to pay me a visit in my PALAVROSSAVRVS REX!, and plus get some surprise. My blog is also so cool! Off course be free to comment as you wish.