ആരെടാ നീ?

ആരെടാ നീ?
നീയെടാ ഞാന്‍!
ഓഹോ..
എന്തെടാ പേര്‍?
പേരോ..?
അതു പേരക്ക!
നാളോ?
നാളു നാരങ്ങ!
ജാതിയോ?
അതു ജാതിക്ക!
നിന്റെ നാടോ?
അതു നാട്ടുമ്പുറം!
അപ്പം
നീയോ?
ഞാന്‍ കാട്ടുമ്പുറം!
നിന്റപ്പനോ?
അപ്പന്‍ തട്ടുമ്പുറം!

Comments :