നരികളും നാരികളും പിന്നെ നരന്മാരും

നരികള്‍ ഓരിയിട്ടു
സംവദിച്ചു,
നാരികള്‍ നുണകള്‍
പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു!
നരന്മാര്‍ നാടുതോറും
തെണ്ടി,
അവരെക്കൊണ്ടു
നാടുകളും തെണ്ടി!

Comments :

0 comments to “നരികളും നാരികളും പിന്നെ നരന്മാരും”