മണ്ടത്തരങ്ങള്‍

മനസ്സില്‍ തൊന്നുന്ന
മണ്ടത്തരങ്ങള്‍
മരത്തോടു പറയാതെ
ജനത്തോടു പറയുക!