സത്യം

മനസ്സിനെ
മറക്കുവാനും
ഹൃദയത്തിനെ
കരയുവാനും
ആരും
പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല!

Comments :

0 comments to “സത്യം”