പാതക മഴ!

സത്യം പറഞ്ഞവന്‍
ചത്തതിന്‍ പിറ്റേന്ന്
കള്ളം പറഞ്ഞവന്‍
രാജാവായി
പാതകം ധാരാളം
മഴപോലെ പെയ്തപ്പോള്‍
പാതി കുടിച്ചവന്‍ മന്ത്രിയായി!

Comments :

0 comments to “പാതക മഴ!”