കാറ്റ്

അമ്പല മുറ്റത്തെ
ആലിലും
പള്ളിമുറ്റത്തെ
കുരിശടിയിലും
വിരുന്നുവന്ന കാറ്റ്
വിപ്ലവകാരിയോ
വിശ്വാസിയോ
ആയിരുന്നില്ല!

Comments :

0 comments to “കാറ്റ്”