ഹൃദയരഹിതര്‍

മനസ്സ് കടം കൊടുത്തവന്റെ
പിറന്നാളാഘോഷത്തിന്
ഹൃദയം മുറിഞ്ഞവര്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നു
എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന്‌
സ്വപ്നത്തില്‍ വെള്ളംചേര്‍ത്ത്
മദ്യം പോലെ സേവിച്ചു!

Comments :

0 comments to “ഹൃദയരഹിതര്‍”