പരിണാമം

പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഞാന്‍
റാങ്കു നേടും,
റാങ്കുകള്‍ നേടി മിടുക്കനാകും!
പഠിത്തം മുടക്കി ഞാന്‍
നേതാവാകും
നേതാവു മൂത്തു ഞാന്‍
മന്ത്രിയാകും!

Comments :

0 comments to “പരിണാമം”