ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച്ച

ഒരു ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയിലാണല്ലോ
സ്നേഹം മരിച്ചതും ആത്മാവ് നൊന്തതും!
അന്നു തന്നെയാണല്ലോ മനസ്സാക്ഷിയുടെ
കാവല്‍ക്കാരന്റെ കാലുകളില്‍
കാരിരുമ്പാണി തുളച്ചു കയറിയതും!

സ്നേഹമൂറിയ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറയില്‍
കാടത്തവും മണ്ടത്തരവും നിറഞ്ഞ
സുഖലോലുപതയുടെ പാനീയങ്ങള്‍
അല്പ ജ്ഞാനികളും അലസന്മാരും
പിന്നെ അധികാരലോലുപതയുടെ
കുറുക്കന്‍കണ്ണുകളുള്ള കാവല്‍ക്കാരും
ഒന്നുചേര്‍ന്ന്
അനായാസമായി ഇളുപ്പില്ലാത
നിരന്തരമായി നിറച്ചതും
അതിന്റെ ആലസ്യത്തില്‍
മദ്യപിച്ചു മദോന്മത്തരായതുമെല്ലാം
ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു
വെള്ളിയാഴ്ച്ചയിലായിരുന്നല്ലോ!

Comments :

0 comments to “ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച്ച”