കളവ്

കവിതയെഴുതിയ
കടലാസ്സുകള്‍
കളവുപോയി,
അല്ല,
കളഞ്ഞു പോയി!
കഴമ്പില്ലാത്ത
ചിന്തകളുടെ
കാമ്പുകള്‍
കരിഞ്ഞുപോയി
അല്ല,
ഒടിഞ്ഞുപോയി!

Comments :

0 comments to “കളവ്”