ലാഭവും നഷ്ടവും

ഒരിടത്തു ലാഭമുണ്ടാകുമ്പോള്‍
മറ്റൊരിടത്തു നഷ്ടം തീര്‍ച്ച!
നഷ്ടമില്ലാതെ ലാഭമില്ല,
ലാഭമില്ലാതെ നഷ്ടവുമില്ല!

ജീവിതം പുഷ്ടി പിടിച്ചുവെന്നു
തോന്നുമ്പോളായിരിക്കും
ചിലപ്പോള്‍ നാം ജന്മനാടിനെ
അവിചാരിതമായി ഓര്‍ക്കുന്നത്!
മനസ്സ് സമ്പന്നമായെന്ന്
കരുരുതുമ്പോളായിരിക്കും
നിഷ്കളങ്കതയെ പരിപൂര്‍ണ്ണമാ‍യി
നമുക്കു കൈമോശം വരുന്നത്!

കുടുംബങ്ങള്‍ ശിഥിലമാകുമ്പോള്‍
സമ്പത്തു നമുക്കു ലഭ്യമാകുന്നു!
കുടുംബമായി ജീവിക്കുമ്പോള്‍
പണത്തിനായി പലപ്പോഴും
നാം പരക്കം പായുന്നു!

കല തപസ്യയാക്കിയവന്
ജീവിതം തീര്‍ച്ചയായും നഷ്ടം!
തൊഴിലില്‍ ആത്മാര്‍തയുള്ളോനും
അതുതന്നെയാണു സ്ഥിതി!

ശൈശവവും ബാല്യവും
കൌമാരവുംനഷ്ടമായി
യുവത്വവും മധ്യവയസ്കത്വവും
വാര്‍ദ്ധക്യവും നമ്മെക്കടന്നു
പോകുമ്പോള്‍,അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍
നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു!

ജീവിതം നഷ്ടങ്ങളുടെ കഥയാണ്.
ഞാനതില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു!
Comments :

0 comments to “ലാഭവും നഷ്ടവും”