വെളുത്ത സ്മരണകള്‍

മനസ്സില്‍ പതിയാത്ത
വരികളില്‍ പലപ്പോഴും
അനുഭവങ്ങളുടെ കുറവു കാണും!
വെള്ളി മേഘങ്ങള്‍ക്ക്
എങ്ങിനെ മഴയായി
മാറുവാന്‍ കഴിയും?
ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്ത
സൂര്യന്മാര്‍ ഭൂമിക്കു ഭാരമാക്കും!
പക്ഷേ ഒരു കാര്യമോര്‍ക്കുക,
കറുത്ത അനുഭവങ്ങള്‍
നമുക്ക് തീര്‍ച്ചയായും
പില്‍ക്കാലങ്ങളില്‍ ചിലപ്പോള്‍
വെളുത്ത സ്മരണകളാകാം!

Comments :

0 comments to “വെളുത്ത സ്മരണകള്‍”