പലിശ

അന്തിച്ചന്തയില്‍
സ്വപ്നം വില്‍ക്കുന്നയാള്‍
സന്ധ്യക്കുമുമ്പുതന്നെ
ഉറങ്ങിപ്പോയി!
ബൈക്കിലും കാറിലുമായി
വന്നയാളുകള്‍
സ്വപ്നവ്യാപാരിയുടെ
തലയും വെട്ടിയെടുത്തു,
പിന്നെ ഹൃദയവും
ചൂഴ്ന്നെടുത്തു കൊണ്ടു പോയി!
“വട്ടിപ്പലിശയില്‍
സ്വപ്നങ്ങള്‍ വാങ്ങി വിറ്റാല്‍
ഇതായിരിക്കും ഫലം!”
ചന്തയിലെ മറ്റു വ്യാപാരികള്‍
അന്യോന്യം രഹസ്യം പറഞ്ഞു!

Comments :

0 comments to “പലിശ”