പണി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു

ഒരിഷ്ടിക കൂടി ഇനി
ചേര്‍ത്തുവച്ചാള്‍ മതി,
എന്റെ വീടിന്റെ പണി
പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു!

സ്വീകരണമുറിയിലെന്റെ
മനസ്സു ഞാന്‍ തുറന്നു വയ്ക്കും,
അടുക്കളയില്‍ ഞാനെന്റെ
ആത്മാവിനെ കുടിയിരുത്തും!
ആലസ്യവും ജീര്‍ണ്ണതകളും
ആസക്തികളും ഞാനെന്റെ
കിടപ്പു മുറികളില്‍ പൂട്ടിയിടും!

മനസ്സിന്റെ താഴ്വാരത്തിലെ
വികാര നദിയുടെ കരയിലായുള്ള
എന്റെ സ്വന്തം വീടിന്റെ
പണിപൂര്‍ത്തിയാകുവാനിനി
ഒരിഷ്ടിക കൂടി മാത്രം ബാക്കി!

Comments :

0 comments to “പണി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു”