ഭാഷ

അറിയാത്ത ഭാഷയില്‍
എഴുതാന്‍ കഴിയില്ല,
കേള്‍ക്കാത്ത ഭാഷയില്‍
കരയാന്‍ കഴിയും!
അറിവിന്റെ ഭാഷയ്ക്കു
മതിലുകളില്ല,
മറവിക്കു മുന്നില്‍
ഒരുഭാഷ മാത്രം!
ലോകം ചുരുങ്ങുന്നു
ഭാഷ ഒന്നാകുന്നു,
പല ഭാഷ ജ്ഞാനിയോ
വിദ്വാനുമാകുന്നു!
അറിവാകും സൂര്യന്റെ
സൂര്യകാന്തിപ്പൂ
പ്രതിഭാഷ ലോകത്തെ
ഭാഷാ സമസ്തം!
ജന്മം തരുന്നവള്‍
മാതാവാണെങ്കില്‍,
മനനത്തിന്‍ ഭാഷയോ
മാതൃഭാഷ!

Comments :

0 comments to “ഭാഷ”