അത്താഴം

ഇന്നലെകളില്‍
ജീവിച്ചിരുന്നവരും
ഇന്നുകളില്‍
വിരമിച്ചവരുമായിരുന്നു
അവിടെ അന്നേദിവസം
അത്താഴത്തിനായെത്തിയത്!

മനുഷ്യനെ നീരസത്തോടെ
നോക്കിക്കണ്ടവരും
വൈരുധ്യാത്മക ഭൌതിക വാദം
അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
സാധാരണ പ്രജകള്‍
ജീവിക്കുവാന്‍ യോഗ്യരല്ലെന്നു
വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നവരും
വിരമിതന്മാരുടെ അത്താഴത്തിനായി
അന്നവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു!

Comments :

0 comments to “അത്താഴം”