മസ്തിഷ്ക തരംഗങ്ങള്‍

തലച്ചോറിലൂടെ ഓടുന്ന
വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളാണത്രേ
മനുഷ്യന്മാരുടെ ചിന്തകള്‍!
എന്റെയല്ല,ശാസ്ത്ര ചിന്തയാണിത്!

ഈ തരംഗങ്ങള്‍ ഒരു മനോഹരമായ
പൂന്തോട്ടത്തില്‍ വിഹരിക്കുമ്പോളാകുമോ
പ്രണയവും കാമവും ഉടലെടുക്കുക?
കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരു
ഊടുവഴിയിലൂടെയീ തരംഗങ്ങള്‍
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോളാകുമോ
ജാതി ചിന്ത, മതദ്വേഷം
തുടങ്ങിയ ഭാരത ചിന്തകള്‍
മനുഷ്യനില്‍ നാമ്പെടുക്കുക,
എന്നു മാത്രമല്ല,
അവന്റെ അന്തരാത്മാവിന്റെ
അടിവസ്ത്രത്തിന്റെയടിലും
ആജീവനാന്ത കാലത്തേക്കായി
അലിഞ്ഞു ചേരുക?

Comments :

0 comments to “മസ്തിഷ്ക തരംഗങ്ങള്‍”