അവസാനത്തെ വണ്ടി


ഞാനിന്നുണര്‍ന്നപ്പോള്‍
അവസാനത്തെ വണ്ടിയും
പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു!
എനിക്കു ബോധം വീണപ്പോള്‍
അവസാനത്തെ അത്താഴവും
ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു!

ജീവിതം അവശേഷിക്കുന്നു
അത്താഴങ്ങളെപ്പോലെ!
നമ്മളവയെ ഭക്ഷിക്കുമോ?
അതോ അവ നമ്മളെയാണോ
ഭക്ഷിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത്..?

Comments :

1
Anonymous said...
on 

SECURITY CENTER: Look Please Here