പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള്‍ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകള്‍ താമസിക്കുന്ന 100,000-ഓളം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അവരുടെ ടെക്നോളജിപരമായ വളര്‍ച്ച നമ്മെക്കാളും 50,000 വര്‍ഷം മുമ്പായിരിക്കുമ്പോലും!

ഇവിടെ വായിക്കുക(ക്ലിക്ക്)


നാസ പുതിയ വെബ്സൈറ്റു തുടങ്ങി.സ്പേസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും.

നാസയുടെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്(ക്ലിക്ക്)


മനുഷ്യന്മാര്‍ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കുചുറ്റും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍(ക്ലിക്ക്)

Comments :

0 comments to “പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങള്‍”