ഉറക്കം


ഉറക്കം എന്നും
ഉറങ്ങാത്ത
കണ്ണുകളിലെത്തും.
പ്രേമമെന്നും
വിതുമ്പുന്ന
മാനസങ്ങളില്‍
നിന്നൊഴുകും!
എന്നാല്‍
നാം തമ്മില്‍
ചേരുമ്പോളെല്ലാം
എവിടെ നിന്നോ
ഒരു കാവ്യം
നമ്മില്‍ നിറയും!

Comments :

3 comments to “ഉറക്കം”
ശിവ said...
on 

എന്തു സുന്ദരമീ കവിത....

John honay said...
on 
This comment has been removed by the author.
John honay said...
on 

വരികളേക്കാള്‍
'വര'
സുന്ദരം.
നരകളേക്കാള്‍
നിന്‍
ചിരിയും